Mēs novērtējam jūsu privātumu!

Mēs izmantojam sīkdatnes, lai nodrošinātu e-veikala un statistikas datus, kas palīdzēs mums sniegt jums labāko pieredzi mūsu e-veikalā un mājas lapā. Jūs varat uzzināt vairāk mūsu Privātuma politikā. Ja vēlaties, varat veikt izmaiņas un atteikties no analītikas sīkdatņu izmantošanas, taču bez tehniskajām sīkdatnēm mēs nevaram nodrošināt mājaslapas korektu darbību.

Privātuma politika

1. PRIVĀTUMA POLITIKAS MĒRĶIS
SIA MARKOL (turpmāk tekstā - MARKOL vai mēs) Privātuma politikas mērķis ir sniegt fiziskajai personai - MARKOL Klientam (turpmāk tekstā - Klients), informāciju par personas datu apstrādes nolūku, apjomu, aizsardzību, apstrādes termiņu un datu subjekta tiesībām datu iegūšanas laikā, kā arī apstrādājot Klienta personas datus. MARKOL Privātuma politikas aktuālā redakcija tiks publicēta mūsu interneta vietnē www.zakumuiza.lv.
Saskaņā ar vispārējiem datu aizsardzības noteikumiem personas dati ir jebkāda informācija, ko var izmantot, lai identificētu personu, kā arī jebkāda informācija par personu, kura jau ir identificēta. Izmantojot mūsu pakalpojumus, Klients sniedz mums savus personas datus, tiesības apstrādāt un izmantot tos saskaņā ar noteikumiem, kas izklāstīti lietošanas noteikumos.
Mēs apņemamies aizsargāt mūsu Klientu personas datu privātumu un darām visu iespējamo, lai uzglabātu Klientu personas datus drošībā.
Mēs ievērojam personas datu minimizēšanas principu - mēs nepieprasām, neapkopojam un neapstrādājam personas datus, kas nav nepieciešami, lai sniegtu pakalpojumus vai saņemtu informāciju.
Mēs nepieļaujam nevēlamu vēstuļu nosūtīšanu un nekādā gadījumā nepieļausim jebkādu Klientu personīgo datu (vārds, adrese, e-pasta adrese utt.) pārdošanu, iznomāšanu vai nodošanu trešajām personām.
 
2. PĀRZINIS UN KONTAKTINFORMĀCIJA
SIA MARKOL, reģistrācijas Nr. 40103124370, juridiskā adrese: Šmerļa iela 2, Rīga LV-1006, ir personas datu pārzinis, kas uzņēmies pienākumu aizsargāt Klientu datu privātumu. MARKOL kontaktinformācija ar personas datu apstrādi saistītajos jautājumos ir dati@zakumuiza.lv. Izmantojot šo kontaktinformāciju vai vēršoties MARKOL juridiskajā adresē, var uzdot jautājumu par personas datu apstrādi.
 
3. PERSONAS DATU APSTRĀDES NOLŪKI
MARKOL apstrādā personas datus šādos nolūkos:
 
3.1. Pakalpojuma sniegšanai un preču pārdošanai:
- Klientu identificēšanai un piedāvājuma sagatavošanai;
- līguma sagatavošanai, noslēgšanai, papildināšanai, pārslēgšanai un laušanai;
- kredītspējas novērtēšanai, uzraudzībai;
- Klientu apkalpošanai, sūdzību izskatīšanai un apstrādei;
- preču un/ vai citu materiālo vērtību piegādei un pakalpojumu sniegšanai, kas ir paredzēti līgumā;
- pakalpojumu darbības nodrošināšanai / uzturēšanai;
- norēķinu administrēšanai, tajā skaitā parādu atgūšanai.
 
3.2. Produktu attīstībai un izaugsmes veicināšanai:
- statistikai un biznesa analīzei;
- plānošanai un uzskaitei;
- efektivitātes mērīšanai;
- datu kvalitātes nodrošināšanai;
- tirgus un sabiedriskā viedokļa pētījumu veikšanai;
- Klientu aptauju veikšanai;
- atskaišu sagatavošanai.
 
3.3. Drošības nolūkos:
- informācijas, informācijas sistēmu un uzņēmuma drošības nodrošināšanai;
- informācijas sniegšanai valsts pārvaldes iestādēm un operatīvās darbības  subjektiem normatīvajos aktos noteiktajos gadījumos un apjomā.
 
3.4. Citos specifiskos nolūkos, par kuriem Klients tiek informēts brīdī, kad viņš sniedz attiecīgus datus MARKOL, tajā skaitā, bet ne tikai:
- uz Klientu vērstai tiešai reklāmai;
- loteriju vai izložu organizēšanai;
- marketinga statistikas apkopošanai.
 
4. PERSONAS DATU APSTRĀDES TIESISKAIS PAMATS
Veicot personas datu apstrādi MARKOL balstās uz šādiem tiesiskajiem pamatiem:
līguma noslēgšanai un izpildei un vai pasākumu veikšana pēc klienta pieprasījuma pirms līguma noslēgšanas - lai precīzi un kvalitatīvi nodrošinātu preču piegādi un / vai pakalpojumu sniegšanu MARKOL apkopo un apstrādā noteiktus datus pirms līguma noslēgšanas kā arī sadarbības laikā;
-normatīvo aktu izpildei, lai īstenotu MARKOL saistošos normatīvajos aktos noteiktos pienākumus, tajā skaitā ievērot grāmatvedības dokumentu pārvaldību un arhivēšanu;
datu subjekta brīva griba - Klienta piekrišana viņa personas datu apstrādei;
leģitīmās interesēs - lai realizētu MARKOL un klienta juridiskās saistības vai īstenotu MARKOL leģitīmās (likumīgās) intereses;
vitālo interešu aizsardzība - lai nodrošinātu MARKOL nodarbināto personu, Klientu un apmeklētāju fizisko un īpašuma drošību.
MARKOL ir šādas leģitīmās intereses:
- veikt komercdarbību;
- sniegt ūdens, kafijas un tā inventāra piegādes/nomas pakalpojumus;
- pārbaudīt Klienta identitāti pirms līguma noslēgšanas vai Klienta apkalpošanas laikā - telefoniski, elektroniski, klātienē;
- nodrošināt līguma saistību izpildi;
- novērst nepamatotus finansiālus riskus savai komercdarbībai
(t.sk., veikt kredītriska novērtējumu pirms preču un pakalpojumu pārdošanas un līguma izpildes laikā);
- saglabāt Klientu pieteikumus un iesniegumus par preču pirkumu un pakalpojumu sniegšanu, citus pieteikumus un iesniegumus, piezīmes par tiem, t.sk., kas veikti mutiski, zvanot uz Klientu centriem, interneta mājas lapas vidē;
- veikt sarunas ar Klientu ierakstu, lai organizētu pakalpojuma līgumsaistību izpildi, lai gūtu apliecinājumu mutiski noslēgtam līgumam un lai veiktu Klientu apkalpošanas kvalitātes kontroli;
- analizēt MARKOL interneta vietnes un lietotņu darbību, izstrādāt un ieviest to uzlabojumus;
- veikt darbības Klienta un MARKOL sadarbības uzturēšanai;
- segmentēt Klientu datu bāzi pakalpojumu efektīvākai nodrošināšanai;
- izstrādāt un attīstīt preces un pakalpojumus;
- reklamēt savas preces un pakalpojumus, nosūtot komerciālus paziņojumus;
- nosūtīt citus ziņojumus par līguma izpildes gaitu un līguma izpildei būtiskiem notikumiem, kā arī veikt Klientu aptaujas par precēm un pakalpojumiem un to lietošanas pieredzi;
- informēt par izmaiņām pakalpojuma sniegšanas kārtībā un cenrādī;
- nodrošināt ūdens sadales iekārtu, ūdens tvertņu un cita inventāra uzturēšanu;
- novērst krāpniecību;
- nodrošināt korporatīvo pārvaldību, finanšu un biznesa uzskaiti un analītiku;
- nodrošināt efektīvus uzņēmuma pārvaldības procesus;
- nodrošināt pakalpojumu sniegšanas, preču pārdošanas un piegādes efektivitāti;
- nodrošināt un uzlabot pakalpojumu kvalitāti;
- administrēt maksājumus;
- administrēt savlaicīgi neveiktus maksājumus;
- vērsties valsts pārvaldes un operatīvās darbības iestādēs un tiesā savu tiesisko interešu aizsardzībai;
- informēt sabiedrību par savu darbību.
 
5. PRIVĀTUMA POLITIKAS PIEMĒROŠANAS SFĒRA
Privātuma politika tiek piemērota privātuma un personas datu aizsardzības nodrošināšanai attiecībā uz:
- Klientu - fizisku personu vai citu pakalpojumu lietotāju (tajā skaitā, potenciālo, bijušo vai esošo) kā arī trešajām personām, kuras saistībā ar pakalpojumu sniegšanu juridiskajai personai (Klientam) saņem vai nodod MARKOL jebkādu informāciju (tajā skaitā, kontaktpersonas, maksātāji u.c.);
- MARKOL biroja vai citu uzņēmuma lietošanā esošo ēku un teritoriju apmeklētājiem;
- MARKOL īpašumā vai lietošanā esošo teritoriju, pagalmu un piegulošās teritorijas īpašuma apsargāšanai, kur tiek veikta videonovērošana;
- MARKOL uzturēto interneta vietņu un lietotņu apmeklētājiem un zvana veicējiem uz MARKOL kontaktu centra tālruņiem;
- Personām, kuras piedalās mārketinga aktivitātēs, tajā skaitā loterijās, MARKOL rīkotos un atbalstītos pasākumos, konkursos vai cita veida akcijās.
MARKOL rūpējas par Klientu privātumu un personas datu aizsardzību, ievērojot Fizisko personu datu aizsardzības likumu, Eiropas Parlamenta un padomes 2016. gada 27. aprīļa Regulu 2016/679 par fizisko personu aizsardzību attiecībā uz personas datu apstrādi un šādu datu brīvu apriti (Regula) un citiem piemērojamajiem tiesību aktiem privātuma un datu apstrādes jomā. Privātuma politika ir attiecināma uz datu apstrādi neatkarīgi no tā kādā formā un/vai vidē Klients sniedz personas datus (MARKOL interneta vietnēs, lietotnēs, e-pastā, papīra
formātā vai telefoniski). Attiecībā uz specifiskiem datu apstrādes veidiem (piemēram, sīkdatņu apstrādi u.c.), vidi, nolūkiem var tikt noteikti papildus, specifiski noteikumi, par ko Klients tiek informēts brīdī, kad viņš sniedz attiecīgus datus MARKOL.
 
6. PERSONAS DATU APSTRĀDE
MARKOL apstrādā Klienta datus, ņemot vērā pastāvošos privātuma riskus un MARKOL saprātīgi pieejamos organizatoriskos, finansiālos un tehniskos resursus, tajā skaitā izmanto ugunsmūrus, datu šifrēšanu un citus tehnoloģiskus risinājumus, lai pasargātu personu
datus no nesankcionētas piekļuves tiem. MARKOL ir tiesības veikt automatizētu lēmumu pieņemšanu attiecībā uz Klientu, par šādām darbībām atsevišķi informējot Klientu saskaņā ar normatīvajiem aktiem. Klients var iebilst automatizētu lēmumu pieņemšanai saskaņā ar tiesību aktiem, tomēr apzinoties, ka atsevišķos gadījumos tas var ierobežot Klienta tiesības izmantot atsevišķas viņam potenciāli pieejamās iespējas (piemēram, saņemt komerciālus piedāvājumus). Automatizētu lēmumu pieņemšana, kas Klientam rada tiesiskās sekas (piemēram, Klienta pieteikuma apstiprināšana vai noraidīšana), var tikt veikta tikai līguma starp MARKOL un Klientu noslēgšanas vai izpildes gaitā, vai pamatojoties uz Klienta nepārprotamu piekrišanu. Ar Klientu noslēgtā līguma saistību izpildes kvalitatīvai un operatīvai nodrošināšanai MARKOL var pilnvarot savus sadarbības partnerus veikt atsevišķas preču piegādes vai pakalpojumu sniegšanas darbības, piemēram, pasūtījumu pieņemšanu un apstrādi vai rēķinu izsūtīšanu u.c. Ja, izpildot šos uzdevumus, MARKOL sadarbības partneri apstrādā MARKOL rīcībā esošos Klienta personas datus, attiecīgie MARKOL sadarbības partneri ir uzskatāmi par MARKOL datu apstrādes operatoriem, un MARKOL ir tiesības nodot sadarbības partneriem, šo darbību veikšanai, vajadzīgos Klienta personas datus tādā apmērā, kā tas ir nepieciešams šo darbību veikšanai.
MARKOL sadarbības partneri nodrošinās personas datu apstrādes un aizsardzības prasību izpildi saskaņā ar MARKOL prasībām un tiesību aktiem, un neizmantos personas datus citos nolūkos, kā tikai ar Klientu noslēgtā līguma saistību izpildei MARKOL uzdevumā.
 
7.PERSONAS DATU UZGLABĀŠANAS TERMIŅŠ
MARKOL glabā un apstrādā Klienta personas datus, kamēr pastāv vismaz viens no šiem kritērijiem:
- tikai tik ilgi, kamēr ir spēkā ar Klientu noslēgtais līgums;
- kamēr normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā MARKOL vai Klients var realizēt savas leģitīmās intereses (piemēram, iesniegt iebildumus vai celt vai vest prasību tiesā);
- kamēr kādai no pusēm pastāv juridisks pienākums datus glabāt (piemēram, saskaņā ar Grāmatvedības likumu, uzņēmumam, Klientam izrakstītie rēķini, jāglabā 5 gadus, u.c.);
- kamēr ir spēkā Klienta piekrišana attiecīgai personas datu apstrādei, ja nepastāv cits datu apstrādes likumīgs pamats.
Beidzot pastāvēt minētiem kritērijiem, Klienta personas dati tiek dzēsti.
 
8.PERSONAS DATU AIZSARDZĪBA
MARKOL aizsargā Klienta datus, izmantojot mūsdienu tehnoloģiju iespējas, ņemot vērā pastāvošos privātuma riskus, un MARKOL saprātīgi pieejamos organizatoriskos, finansiālos un tehniskos resursus, tajā skaitā izmantojot šādus drošības pasākumus:
datu šifrēšana, pārraidot datus (SSL šifrēšana);
ugunsmūri;
ielaušanās aizsardzības un atklāšanas programmas;
citus aizsardzības pasākumus atbilstoši aktuālajām tehnikas attīstības iespējām;
objekta diennakts fiziskā apsardze un pastāvošie iekļūšanas ierobežojumi;
datu apstrādes centra diennakts videonovērošana.
 
9. PERSONAS DATU SAŅĒMĒJU KATEGORIJAS
MARKOL neizpauž trešajām personām Klienta personas datus vai jebkādu pakalpojuma sniegšanas un līguma darbības laikā iegūtu informāciju izņemot:
ja attiecīgajai trešajai personai dati jānodod noslēgtā līguma ietvaros, lai veiktu kādu līguma izpildei nepieciešamu funkciju (piemēram, bankai norēķinu ietvaros);
saskaņā ar Klienta skaidru un nepārprotamu piekrišanu;
ārējos normatīvajos aktos paredzētajām personām pēc viņu pamatota pieprasījuma, ārējos normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā un apjomā;
ārējos normatīvajos aktos noteiktajos gadījumos MARKOL leģitīmo interešu aizsardzībai, vēršoties tiesā vai citās valsts institūcijās pret personu, kura ir aizskārusi šīs MARKOL leģitīmās intereses.
MARKOL nenodod personīgo informāciju un citus datus trešajām valstīm.
 
10.PIEKĻUVE PERSONAS DATIEM UN CITAS KLIENTU TIESĪBAS
Atbilstoši normatīvajiem aktiem Klientam ir tiesības pieprasīt MARKOL piekļuvi saviem personas datiem, kā arī pieprasīt MARKOL veikt to papildināšanu, labošanu vai dzēšanu, vai apstrādes ierobežošanu attiecībā uz Klientu, vai tiesības iebilst pret apstrādi (tajā skaitā pret personas datu apstrādi, kas veikta pamatojoties uz MARKOL leģitīmajām interesēm, kā arī tiesības uz datu pārnesamību. Šīs tiesības īstenojamas, ciktāl datu apstrāde neizriet no MARKOL pienākumiem, kas tam ir uzlikti ar spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem, vai kuri tiek veikti sabiedrības interesēs.
Klients var iesniegt pieprasījumu par savu tiesību īstenošanu:
- Rakstveida formā klātienē MARKOL birojā;
- Attālināti iesniegumu parakstot ar drošu elektronisko parakstu;
Saņemot Klienta pieprasījumu, MARKOL pārliecinās par Klienta identitāti, izvērtē pieprasījumu un izpilda to atbilstoši normatīvajiem aktiem. MARKOL nosūta Klientam atbildi uz viņa pieprasījumā norādīto fizisko vai e-pasta adresi. MARKOL nodrošina datu apstrādes un aizsardzības prasību izpildi saskaņā ar normatīvajiem aktiem Klienta iebildumu gadījumā veic lietderīgās darbības, lai iebildumu atrisinātu. Klientam ir tiesības vērsties Datu valsts inspekcijā, ja tas tomēr neizdodas.
 
11. KLIENTA PIEKRIŠANA DATU APSTRĀDEI UN TIESĪBAS TO ATSAUKT
Piekrišanu personas datu apstrādei, Klients var dot MARKOL pakalpojumu pieteikšanas formās, MARKOL un citās interneta lapās, zvanot uz MARKOL Klientu pkalpošanas zvanu centru +371 67 545 205, rakstot uz e-pastu dati@zakumuiza.lv vai
klātienē MARKOL birojā. Personas datu kategoriju saraksts par datiem, kas var tikt apstrādāti saskaņā ar Klienta piekrišanu un citiem tiesiskajiem pamatiem, ir pieejams šīs Personas datu apstrādes politikas punktā Nr. 13. Klientam ir tiesības jebkurā brīdī atsaukt datu apstrādei doto piekrišanu - zvanot uz Klientu apkalpošanas zvanu centru +371 67 545 205, rakstot uz e-pastu dati@zakumuiza.lv vai klātienē MARKOL birojā, un tādā gadījumā turpmāka datuapstrāde, kas balstīta uz iepriekš doto piekrišanu konkrētajam nolūkam turpmāk netiks veikta, datu apstrāde tiks pārtraukta trīs dienu laikā no tās izteikšanas brīža. Piekrišanas atsaukums neietekmē datu apstrādes, kuras veiktas tajā laikā, kad Klienta piekrišana bija spēkā. Atsaucot piekrišanu, nevar tikt pārtraukta datu apstrāde, kuru veic, pamatojoties uz
citiem tiesiskajiem pamatiem.
 
12. SĪKDATŅU APSTRĀDE
MARKOL savās interneta vietnēs var izmantot sīkdatnes. Sīkdatņu apstrādes noteikumi ir pieejami šeit. MARKOL interneta vietnēs var tikt ievietotas saites uz trešo personu interneta vietnēm, kurām ir savi lietošanas un personas datu aizsardzības noteikumi,par ko MARKOL nenes atbildību.
 
13.PERSONAS DATU APSTRĀDĀJAMĀS KATEGORIJAS
Nr. Datu kategorija Piemēri
1. Personas identifikācijas dati vārds, uzvārds, personas kods, ID/pases nr.
2. Personas kontaktinformācija adrese, telefona numurs, e-pasta adrese
3. Informācija par maksātspēju statuss par ārēja parāda esamību, kredītriska vērtējums, maksātspējas statuss
4. Informācija par līgumu Klienta līguma numurs, Klienta reģistrēšanas datums, statuss
5. Norēķinu dati bankas konta numurs, rēķina numurs, datums, summa, rēķina saņemšanas veids, apmaksas datums, parāda summa
6. Pakalpojuma dati pakalpojuma nosaukums, pakalpojuma adrese, cena, atlaide, atlaides beigu termiņš
7. Iekārtu dati iekārtas nosaukums, modelis, iekārtas vērtība, iekārtas numurs / svītrkods, adrese, atrašanās vieta
8. Klienta profilēšanas dati piederība kategorijai, segments (profilēšanai tiek ņemta vērā Klienta datu analīzes atļauja)
9. CRM (Klientu vadības aktivitātes numurs, veids, datums sistēma) aktivitātes dati
10. Videoieraksti Videonovērošana MARKOL objektos,
11. Komunikācijas dati ienākošās/izejošās saziņas veids, datums, saturs, kanāls, piegādes statuss,audioieraksti
12. Iebildumu dati iebilduma numurs, reģistrēšanas/atrisināšanas datums, veids, apraksts
13. MARKOL interneta vietnēs IP adrese, veiktās darbības nosaukumus, veiktās darbības interneta lapas sadaļa, datums un laiks
 
14.IZMAIŅAS MARKOL PRIVĀTUMA POLITIKĀ
Mēs regulāri pārskatām mūsu privātuma politiku. Visas izmaiņas tiks publicētas šajā lapā. MARKOL patur tiesības veikt papildinājumus šajā privātuma politikā, padarot pieejamu tā aktuālo redakciju MARKOL mājaslapā. MARKOL saglabā privātuma politikas iepriekšējās redakcijas, un tās ir pieejamas MARKOL mājaslapā www.zakumuiza.lv. Šī Privātuma politika stājās spēkā 2018. gada 25. maijā.
 
 

Personas datu apstrādes noteikumi pretendentiem, atsauksmju sniedzējiem, un citiem personāla atlasē iesaistītiem datu subjektiem.

Lejupelādēt PDF versiju

 

1.PERSONAS DATU APSTRĀDES NOTEIKUMU MĒRĶIS

 Personas datu apstrādes noteikumi (turpmāk tekstā - Noteikumi) ir izstrādāti saskaņā ar fizisko personu datu aizsardzību reglamentējošiem normatīvajiem aktiem, tajā skaitā Eiropas Parlamenta un padomes 2016. gada 27. aprīļa Regulu 2016/679 par fizisku personu aizsardzību attiecībā uz personas datu apstrādi un šādu datu brīvu apriti (turpmāk tekstā - Regula) un SIA MARKOL (turpmāk tekstā – MARKOL vai mēs) Privātuma politiku. Tie nosaka principus un veidus:

1.1. Kā un kādā apjomā darbinieku atlases procesā tiek iegūti personas dati;

1.2. Darbinieku atlases procesā iegūto personas datu apstrādes nolūkus, tiesisko pamatu un apstrādes termiņu;

1.3. Kā darbinieku atlases procesā iegūtie personas dati tiek aizsargāti;

1.4. Datu subjektu – pretendentu un atsauksmju devēju tiesības saistībā ar VNĪ veikto personas datu apstrādi darbinieku atlases procesā.

Šī ir aktuālā Noteikumu redakcija, tomēr MARKOL patur tiesības veikt grozījumus un pēc nepieciešamības aktualizēt šos Noteikumus. MARKOL apzinās, ka personas dati ir Jūsu vērtība un apstrādās tos ievērojot konfidencialitātes prasības un rūpējoties par MARKOL rīcībā esošo Jūsu personas datu drošību.

 

2. PĀRZINIS UN KONTAKTINFORMĀCIJA

SIA MARKOL, reģistrācijas Nr. 40103124370, juridiskā adrese: Šmerļa iela 2, Rīga LV-1006, ir personas datu pārzinis, kas uzņēmies pienākumu aizsargāt pretendentu, atsauksmju sniedzēju un citu personāla atlasē iesaistīto datu subjektu datu privātumu. MARKOL kontaktinformācija ar personas datu apstrādi saistītajos jautājumos ir dati@zakumuiza.lv. Izmantojot šo kontaktinformāciju vai vēršoties MARKOL juridiskajā adresē, var uzdot jautājumu par šiem Noteikumiem.

 

3. PERSONAS DATU APSTRĀDES NOLŪKI UN TO TIESISKAIS PAMATS.

Mēs apstrādāsim Jūsu personas datus tikai atbilstoši iepriekš nodefinētiem tiesiskiem nolūkiem, tajā skaitā:

 

3.1. Darbinieku atlases procesa nodrošināšanai un no tā izrietošo tiesību un pienākumu realizēšanai

 

Šī nolūka ietvaros mēs saņemam pieteikuma vēstules un CV (profesionālās dzīves gājuma apraksts), kā arī citus pievienotos dokumentus no pretendentiem, mēs sazināmies ar pretendentu un pretendenta norādītiem atsauksmju sniedzējiem, lai saņemtu atsauksmes, ar pretendenta piekrišanu saglabājam CV citiem konkursiem, kā arī lai spētu aizstāvēt savas intereses tiesvedībā, mēs saglabājam datus, lai atbildētu uz pretenzijām un ierosinātām lietām tiesās.

 

Šim nolūkam un iepriekš norādītiem apakš nolūkiem mums varētu būt nepieciešami vismaz sekojoši personas dati: pretendenta vārds, uzvārds, kontaktinformācija (e-pasts, tālruņa nr.), pretendenta izglītība un iepriekšēja darba pieredze, personas, kuras var sniegt atsauksmes un to kontaktinformācija, atsauksmes par pretendentu, kā arī cita informācija, kas varētu būt būtiska attiecīga amata izpildei un atbilstošākā pretendenta noskaidrošanai.

 

Galvenie izmantojamie tiesiskie pamati šo nolūku sasniegšanai ir:

- piekrišana (Regulas 6. panta pirmās daļas a punkts) – attiecībā uz pieteikuma vēstules un CV iesniegšanas faktu un to saglabāšanu turpmākiem konkursiem; - līguma ar datu subjektu noslēgšana (Regulas 6.panta pirmās daļas b punkts) – attiecībā uz to pretendentu datu apstrādi, par kuriem ir pieņemts lēmums noslēgt darba līgumu;

- juridiska pienākuma izpilde (Regulas 6. panta pirmās daļas c punkts) – atsevišķos gadījumos uz atsevišķiem datu veidiem, ja normatīvie akti nosaka obligātās prasības konkrētam amatam;

- Pārziņa leģitīmās intereses (Regulas 6. panta pirmās daļas f punkts) – attiecībā uz pierādījumu nodrošināšanu, iespējamo prasījumu gadījumā, kā arī attiecībā uz pieprasāmās informācijas apjomu.

 

3.2. Darba līguma noslēgšanai

Šī nolūka ietvaros mēs ievācam informāciju, kuru nepieciešams iekļaut darba līgumā un tā pielikumos, veiksim Jūsu identifikāciju, pārbaudīsim Jūsu kvalifikāciju apliecinošus dokumentus, noformēsim darba līgumu.

 

Šim nolūkam mums varētu būt nepieciešami vismaz sekojoši personas dati: darbinieka vārds, uzvārds, personas kods, dzīvesvieta, tālruņa numurs, darba attiecību sākuma datums, darba vieta, darbinieka izglītības dati, darbinieka kvalifikāciju dati, veicamo darba pienākumu apraksts, amats, darba kontaktinformācija, darba samaksas apmērs, norēķinu konta numurs; nepieciešamības gadījumā, veselības dati.

 

Galvenie izmantojamie tiesiskie pamati šo nolūku sasniegšanai ir:

- līguma ar datu subjektu noslēgšana (Regulas 6.panta pirmās daļas b punkts);

- juridiska pienākumu izpilde (Regulas 6.panta pirmās daļas c punkts) – attiecībā uz darba līgumā atspoguļojamo informāciju un nepieciešamām kvalifikācijas prasībām, kā arī ziņošana par nodarbinātības faktu valsts iestādēm (piem., Valsts ieņēmumu dienestam);

- pārziņa pienākumu izpilde un tiesību realizācija nodarbinātības jomā (Regulas 9.panta otrās daļas b punkts) – attiecībā uz īpašu kategoriju datu (veselības dati, piederība arodbiedrībai) apstrādi.

 

3.3. Drošības, mantisko interešu apdraudējuma novēršana un citu būtisku mūsu vai trešo personu leģitīmo interešu nodrošināšana

 

Šī nolūka ietvaros mums būtu nepieciešams veikt mūsu teritorijas, ēku un citu īpašumu videonovērošanu, izmantot personas datu apstrādātājus dažādu funkciju nodrošināšanai, nepieciešamības gadījumā. Šim nolūkam mums varētu būt nepieciešams apstrādāt sekojošus personas datus: video ierakstos esošos datus.

 

Galvenie izmantojamie tiesiskie pamati šo nolūku sasniegšanai ir:

- Pārziņa leģitīmās intereses (Vispārīgās datu aizsardzības regulas 6.panta pirmās daļas f punkts).

 

4. PIEKĻUVE DATIEM

Mēs veicam attiecīgus pasākumus, lai apstrādātu Jūsu personas datus atbilstoši piemērojamiem tiesību aktiem un nodrošinātu, ka Jūsu personas datiem nepiekļūst trešās personas, kurām nav attiecīga tiesiskā pamata Jūsu personas datu apstrādei. Jūsu personas datiem, pēc nepieciešamības, varētu piekļūt:

1) mūsu darbinieki vai tieši pilnvarotās personas, kuriem tas nepieciešams darba pienākumu izpildei, piemēram, grāmatveži, tiešie vadītāji, personāla nodaļas darbinieki;

2) personas datu apstrādātāji atbilstoši to sniegtajiem pakalpojumiem un tikai nepieciešamā apjomā;

3) valsts un pašvaldības iestādes tiesību aktos noteiktajos gadījumos, piemēram, tiesībsargājošās iestādes, nodokļu pārvaldes;

 

5. MARKOL SADARBĪBAS PARTNERI PERSONAS DATU APSTRĀDĒ

Mēs veicam attiecīgus pasākumus, lai nodrošinātu Jūsu personas datu apstrādi, aizsardzību un nodošanu datu apstrādātājiem saskaņā ar piemērojamiem tiesību aktiem. Mēs rūpīgi izvēlamies personas datu apstrādātājus un, veicot datu nodošanu, izvērtējam tās nepieciešamību un nododamo datu apjomu. Datu nodošana apstrādātājiem tiek veikta, ievērojot personas datu konfidencialitātes un drošas apstrādes prasības.

Mēs varam sadarboties ar šādām personas datu apstrādātāju kategorijām:

1) ārpakalpojumu grāmatvedības kompānijas, auditori, finanšu un juridiskie konsultanti;

2) apsardzes ārpakalpojumu sniedzējs;

3) videonovērošanas sistēmas uzturētājs;

4) IT infrastruktūras uzturēšanas ārpakalpojumu sniedzējs;

5) dokumentu iznīcināšanas ārpakalpojumu sniedzējs;

6) personāla atlases kompānijas, atkarībā no apjoma, kādā mēs izmantojam personāla atlases pakalpojumus;

7) citas personas, kuras ir saistītas ar pārziņa personāla atlases procesa nodrošināšanu.

 

6. PERSONAS DATU SŪTĪŠANA ĀRPUS EIROPAS SAVIENĪBAS (ES) VAI EIROPAS EKONOMISKĀS ZONAS (EEZ) VALSTĪM.

Pamatā, mēs nenododam datus uz valstīm, kas atrodas ārpus Eiropas Savienības vai Eiropas Ekonomiskās zonas, izņemot gadījumos, kad šāda nepieciešamība izriet, ievērojot Jūsu darba līgumā noteikto darba vietu un darba pienākumu izpildi.

 

7. PERSONAS DATU GLABĀŠANAS LAIKS

Jūsu personas dati tiek glabāti tik ilgi, cik to glabāšana ir nepieciešama atbilstoši attiecīgiem personas datu apstrādes nolūkiem, kā arī saskaņā ar piemērojamo tiesību aktu prasībām.

 

Izvērtējot personas datu glabāšanas ilgumu, mēs ņemam vērā spēkā esošās normatīvo aktu prasības, līgumsaistību izpildes aspektus, Jūsu norādījumus (piem., piekrišanas gadījumā), kā arī mūsu leģitīmās intereses. Ja Jūsu personas dati noteiktajiem nolūkiem vairs nav nepieciešami, mēs tos dzēsīsim vai iznīcināsim.

 

Piemēram, Jūsu uz konkrētu amata vakanci iesniegtos CV un tam pievienotos dokumentus mēs glabāsim līdz konkursa noslēgumam, kā arī pēc tā vismaz 4 (četrus) mēnešus, lai nodrošinātos pret iespējamām prasībām un tiesvedībām pret mums. Savukārt, ja Jūs būsiet iesnieguši CV un tam pievienotos dokumentus un devuši piekrišanu izmantot CV un tam pievienotos dokumentus arī vēlākām atlasēm vai to nodošanai mūsu saistītajiem uzņēmumiem, mēs Jūsu CV un tam pievienotos dokumentus glabāsim 1 gadu. Jums vienmēr ir tiesības atsaukt savu piekrišanu šādu datu glabāšanai.

Ja ar Jums tiks noslēgts darba līgums, tad CV un tam pievienotie dokumenti, pēc nepieciešamības, var tikt pievienoti Jūsu darbinieka lietai un glabāti visu darba līguma spēkā esamības laiku.

 

8. JŪSU KĀ DATU SUBJEKTA TIESĪBAS ATTIECĪBĀ UZ PERSONAS DATU APSTRĀDI

 

8.1. Personas datu atjaunošana

Ja ir notikušas izmaiņas personas datos, kurus Jūs esat mums snieguši, piemēram, izmaiņas saziņas adresē, telefona numura vai e-pasta maiņa, lūdzam Jūs sazināties ar mums un iesniegt mums aktuālos datus, lai mēs varētu sasniegt attiecīgos personas datu apstrādes nolūkus.

 

8.2. Jūsu tiesības piekļūt saviem personas datiem un labot tos

Saskaņā ar Regulas noteikumiem Jums ir tiesības piekļūt saviem personas datiem, kas ir mūsu rīcībā, pieprasīt to labošanu, dzēšanu, apstrādes ierobežošanu, iebilst pret Jūsu datu apstrādi, kā arī tiesības uz datu pārnesamību Vispārīgā datu aizsardzības regulā noteiktajos gadījumos un kārtībā.

Mēs cienām šīs Jūsu tiesības piekļūt saviem personas datiem un tos kontrolēt, tāpēc, Jūsu pieprasījuma saņemšanas gadījumā, mēs uz to atbildēsim normatīvajos aktos noteiktajos termiņos (parasti ne vēlāk kā viena mēneša laikā, ja nav kāds īpašs pieprasījums, kas prasa ilgāku laiku, lai sagatavotu atbildi), un, ja būs iespējams tad attiecīgi labosim vai izdzēsīsim Jūsu personas datus.

Jūs varat iegūt informāciju par pie mums esošiem Jūsu personas datiem vai realizēt citas savas kā datu subjekta tiesības, kādā no sekojošiem veidiem:

1) iesniedzot attiecīgu iesniegumu klātienē un identificējot sevi mūsu birojā pēc adreses: SIA MARKOL, Šmerļa iela 2, Rīga LV-1006;

2) iesniedzot attiecīgu iesniegumu, nosūtot to mums pa pastu uz juridisko adresi: SIA MARKOL, Šmerļa iela 2, Rīga LV-1006.

3) iesniedzot attiecīgu iesniegumu, nosūtot to uz mūsu e-pastu: dati@zakumuiza.lv, parakstot to ar drošu elektronisko parakstu.

Saņemot Jūsu iesniegumu mēs izvērtēsim tā saturu un Jūsu identificēšanas iespēju, un atkarībā no attiecīgas situācijas paturam iespēju lūgt Jūs papildus sevi identificēt, lai nodrošinātu Jūsu datu drošību un izpaušanu attiecīgai personai.

 

8.3. Piekrišanas atsaukšana

Ja Jūsu personas datu apstrāde pamatojas uz Jūsu doto piekrišanu, Jums ir tiesības jebkurā brīdī to atsaukt un mēs turpmāk Jūsu personas datus, kurus apstrādājām uz piekrišanas pamata, vairs attiecīgam nolūkam neapstrādāsim. Tomēr informējam, ka piekrišanas atsaukšana nevar ietekmēt tādu personas datu apstrādi, kura ir nepieciešama normatīvo aktu prasību izpildei vai kura pamatojas uz līgumu, mūsu leģitīmām interesēm vai citiem normatīvajos aktos noteiktajiem pamatiem likumīgai datu apstrādei.

Jūs varat arī iebilst Jūsu personas datu apstrādei, ja personas datu apstrāde ir balstīta uz leģitīmām interesēm.

 

9. SŪDZĪBAS SAISTĪBĀ AR MARKOL PERSONAS DATU APSTRĀDES NOTEIKUMIEM

Ja Jums ir kādi jautājumi vai iebildumi saistībā ar mūsu veikto Jūsu personas datu apstrādi, mēs aicinām vispirms vērsties pie mums. Ja Jūs uzskatāt, ka mēs neesam spējuši savstarpēji atrisināt radušos problēmjautājumu un Jūs uzskatāt, ka mēs tomēr pārkāpjam Jūsu tiesības uz personas datu aizsardzību, Jums ir tiesības iesniegt sūdzību Datu valsts inspekcijai.

 

10. JŪSU PERSONAS DATU IESNIEGŠANAS PAMATS UN IEGŪŠANAS VEIDI

Galvenokārt, mēs Jūsu informāciju ievācam, lai veiktu personāla atlases procesu, izpildītu mums saistošos juridiskos pienākumus un lai īstenotu savas leģitīmās intereses. Šajos gadījumos mums noteiktas informācijas iegūšana ir nepieciešama attiecīgu nolūku sasniegšanai, līdz ar to šādas informācijas nesniegšana var apdraudēt darba attiecību uzsākšanu. Ja dati nebūs nepieciešami obligāti, mēs norādīsim, ka datu sniegšana ir brīvprātīga.

 

Jūsu personas datus mēs varam iegūt kādā no sekojošiem veidiem:

1) no Jums paša, iesniedzot mums pieteikumu un CV dalībai konkursā uz vakanto amatu;

2) no pretendenta, ja viņš ir norādījis Jūsu personas datus atsauksmju par viņu saņemšanai;

3) savstarpēja līguma slēgšanas procesā, iegūstot datus no Jums paša;

4) no Jums, ja Jūs iesniegsiet mums kādus iesniegumus, e-pastus, zvanīsiet mums;

5) no Jums, ja Jūs sniedzat informāciju par pretendentu;

6) attiecīgos gadījumos, no videonovērošanas ierakstiem un piekļuves kontroles sistēmām.

Mēs Jūsu datus neizmantojam automatizēto lēmumu pieņemšanā.

 

 

11. IZMAIŅAS PERSONAS DATU AIZSARDZĪBAS NOTEIKUMOS

Mēs regulāri pārskatām mūsu Noteikumus. Visas izmaiņas tiks publicētas šajā lapā. MARKOL patur tiesības veikt papildinājumus šajos Noteikumos, padarot pieejamu tā aktuālo redakciju MARKOL mājaslapā. MARKOL saglabā Noteikumu iepriekšējās redakcijas, un tās ir pieejamas MARKOL mājaslapā www.zakumuiza.lv. Šie Noteikumi stājās spēkā 2018. gada 25. maijā.

2024 © SIA "Markol" - Visas tiesības aizsargātas